• Od minulosti do dnešných dní

  5. november 1815 začina naša škola

  1. september 1961 v dnešnej budove

  1. september 1970 sme opäť gymnázium

  1. september 1995 máme aj osemročnú formu štúdia

  1. september 2000 máme čestný názov GAV

   
 • Vitajte.

  Dovoľujem si Vás privítať na novom webovom sídle Gymnázia Andreja Vrábla Levice. Bola by som veľmi rada, keby ste na nej našli všetky informácie o škole. Najmä však o ľuďoch, ktorí do nej prichádzajú každý deň. Škola to sú žiaci, učitelia, nepedagogickí zamestnanci, rodičia žiakov, priatelia školy, sponzori, absolventi školy. Pozrite sa ako žijeme :)

  Ing. Erika Sulinová, riaditeľka

   
 • Profesor Andrej Vrábel

  Jednou z najvýraznejších postáv gymnázia v jeho povojnovej histórii bol profesor matematiky a deskriptívnej geometrie Andrej Vrábel. Maturoval na levickom gymnáziu v roku 1929 a od roku 1935 pôsobil v tamojšom profesorskom zbore. Neskôr mu za účasť v SNP bola udelená medaila SNP. Na levickom gymnáziu pôsobil ako profesor až do roku 1976 a dnes sa toto gymnázium nazýva práve po ňom. Ďaľšie informácie o jeho živote si môžete prečítať tu.

   


GAV Levice je školou,  ktorej absolvent ako občan našej vlasti bude pre ňu prínosom vo všetkých oblastiach života.

–ŠkVP GAV Levice

GAV Levice je otvorenou školou,  ktorá podporuje u svojich žiakov osvojenie si všetkých vedomostí, zručností, schopností tak, aby ako absolvent školy pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu.

–ŠkVP GAV Levice

GAV Levice je najstaršou, v regióne najväčšou a úspechy dosahujúcou školou v rámci celej Slovenskej republiky

–je to pravda