• OZNAM

  Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 93403 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

  v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

  zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov.
   
  Viac informácií: PRENÁJOM PRIESTOROV

   

 

 

 

 

-->